Załącznik nr 1

do Uchwały nr 16.10 /23

Zarządu Fundacji REPI

Regulamin

Sklepu Internetowego

NiepowtarzalneZakupy.pl

prowadzonego przez Fundację Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji

 

 

 

I.              Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i

    sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego NiepowtarzalneZakupy.pl

    znajdującego się na stronach internetowych sklep.repi.pl oraz NiepowtarzalneZakupy.pl.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:

    1. adres poczty elektronicznej: sklep@repi.pl.

    2. pod numerem telefonu: +48 14 627 35 03 i +48 600 240 223.

    3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej sklep.repi.pl oraz

NiepowtarzalneZakupy.pl w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie

jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać

    się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości

    wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz

    pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka

    wystąpienia zagrożeń Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które

    zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową

   typu firewall.

 

II.             Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 14:30, z

    wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna

    prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą

    osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje

    Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie

    Internetowym.

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 ze zm.).